VG Entertainment

Ngày: 01/01/2020

VG ENTERTAINMENT được thành lập ngày 24/05/2017, hoạt động trên 22 lĩnh vực ngành nghề như: dịch vụ tư vấn đầu tư, tìm ngườn vốn đầu tư phim điện ảnh, hỗ trợ sản xuất, marketing, kinh doanh bản quyền phim điện ảnh, gọi vốn gây quỹ cộng đồng…